Reddi Miras Nedir

Reddi Miras Nedir?

Mirasçılık Belgesi        

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu MADDE 598

Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir.

Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir.

Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklıdır.

(Değişik madde 6217 sayılı 31.3.2011 tarihli kanun madde 19) Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu MADDE 605

1.Ret Hakkı

Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler.

Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.

Miras bırakanın terekesini oluşturan tüm hakları ve borçları ölüm ile kendiliğinden yasal ve atanmış mirasçılarına geçer. Mirasçılık sıfatı ölüm ile kendiliğinden kazanılır. Bu sıfatın kazanılmasıyla tereke borçlarından dolayı mirasçıların kendi şahsi mal varlıklarıyla sorumlulukları doğar. Mirasın reddi ya da reddi miras, mirasçılık sıfatını kabul etmemeyi ve tereke borçlarından kurtulmayı sağlayan bir kurumdur.

Türk Medeni Kanunu’nun 599’uncu maddeye göre; miras bırakanın ölümü ile mirasçılara derhal ve kanunen geçer. Bunun için mirasçıların mirasçı oldukların dair bir irade açıklamasında bulunmalarına gerek yoktur. Külli halefiyet ilkesi sonucu miras bir bütün olarak ve kendiliğinden mirasçılara geçer.

Miras bırakanın alacak ve borçları mirasçılara geçer ve mirasçılar bundan sadece tereke (miras bırakanın tüm malvarlığı) ile değil, kendi kişisel mal varlıkları ile de sorumlu olurlar.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu MADDE 606

Miras, üç ay içinde reddolunabilir.

Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe miras bırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.

Bilinmelidir ki Miras bırakanın ölümden haklı nedenle haberdar olmayan mirasçı lehine, 3 aylık süre ölümü öğrendiği günden itibaren başlayacak olup, haklı bir nedenin varlığı halinde Sulh Hukuk Mahkemesi  Hakimi 3 aylık sürenin uzatılmasına karar verebilir.

Reddin Şekli

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu MADDE 609

Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır.

Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir.

Sulh hakimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder.

Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir.

Tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağı tüzükle düzenlenir.

Mirasın reddi; mirasın gerçek reddi veya mirasın hükmen reddi olarak iki şekilde ve ancak miras bırakanın ölümü sonrasında mümkün olup kayıtsız ve şartsız olmalıdır.

Miras kısmen reddedilemez. Buna göre mirasçılar miras bırakanın borçlarını reddedip aktif malvarlığını kabul edemezler.

Ayırt etme gücüne sahip ve 18 yaşını geçen mirasçıların yazılı veya sözlü olarak mirası reddettikleri yönünde beyanlarını, miras bırakanın son yerleşim yerinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesine bildirmeleri ile miras reddedilebilir.

Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh hukuk mahkemesine sözlü ya da yazılı beyanla yapılır. Kayıtsız ve şartsız bir red olması gerekir.

Mirasçı mirası reddettiğinde, Sulh Hakimliğince düzenlenen tutanakla reddeden mirasçının açık kimliği belirlenir ve ret beyanı mirası reddedene ya da vekiline imza ettirilip, hakim ve zabıt katibince imzalanır.

Süresi içinde yapılan ret beyanı mahkemece tutulan özel kütüğe işlenir.

En yakın mirasçıların hepsinin mirası reddetmesi halinde mirasın resmi tasfiyesi yapılır. Tereke borçları ödendikten sonra geriye kalan bakiye reddedilmemiş gibi mirasçılara pay edilir.

Mirasın hükmen reddi, mirasın külfetine katlanmak zorunda kalan mirasçılar için hayat kurtarıcı bir seçenek olarak 3 ay gibi bir süreye bağlı olmayıp mirasın gerçek reddinden farklı olarak her zaman ve Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılacak davada miras bırakanın borca batıklığını ispat suretiyle sağlanabilir.

Mirasın Reddi ve Emekli Aylığı

Mirasçıların kendilerine intikal eden mirası reddetmeleri, T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ya da Bağ-Kur tarafından bağlanacak aylıkların da reddedildikleri anlamına gelmemektedir. Mirasçılar, kendilerine intikal eden mirası reddetseler dahi, bu kurumlardan, ölen kişiden dolayı aylık alabilirler.

Mirasın Reddi, SGK tarafından bağlanacak maaşı etkilemez dolayısıyla bu hak kullanılır ve yasal olarak hak kazanılmışsa, maaş bağlanır.

WhatsApp WhatsApp İletişim