Müddetname Nedir

Müddetname Nedir

Müddetname (Süre Belgesi); Mahkeme tarafından karara bağlanan kesinleşmiş hapis cezaları, para cezasının ödenmemesi sebebiyle hapse çevrilmiş para cezaları, Adli Para Cezaları ve ilgili bilgilerin bulunduğu belgeye denilmektedir.

Hukuk Terimi Olarak Müddetname; Hükümlünün cezasını formüle eden, Cezaevine girilen zaman ve çıkılması gereken zamanı gösteren ve yasal ceza indirimlerini içeren savcılık kâğıdıdır.

Hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanlar için hazırlanır. Hükümlü; davet ile ya da zorla savcılığa getirilince, cezaevine girdiği tarih ile muhtelif indirimler (tutuklu geçen günleri, gözaltında geçirdiği gün mahsubu) yapıldıktan sonra “Şartla Tahliye ” edileceği tarih ve “Bihakkın” tahliye tarihi hesap edilir, bu evraka müddetname denir.

Eğer hükümlünün birden fazla cezası varsa Müddetname ayrı ayrı düzenlenir. Daha sonra cezaların içtiması kuralına göre mahkemesinden içtima kararı alınır ve toplam ceza üzerinden yeniden tanzim edilir. Önce ağır hapis, sonra hapis en son olarak da hafif hapis cezaları infaz olunur.

Müddetnamede; cezası kesinleşmiş hükümlünün adı soyadı, mahkemenin esas ve karar numarası, gözetim ve tutukluluk bilgileri, suç tarihi ve suç ismi, Ceza infaz kurumuna giriş tarihi, ceza infaz kurumundan şartla salıverileceği tarih, hükümlünün tahliye olacağı tarih yer almaktadır.

Müddetname üzerinde bulunan bilgiler;

 • Hükümlünün Adı Soyadı
 • Mahkemenin Esas ve Karar numarası
 • Gözetim ve Tutukluluk bilgileri
 • Suç tarihi ve ilgili Suç maddesi
 • Ceza İnfaz Kurumuna giriş tarihi
 • Ceza İnfaz Kurumundan Şartla Salıverileceği tarih
 • Hükümlünün Tahliye olacağı tarih.

Müddetname; mahkemenin bağlı bulunduğu taşra ilamat bürosu ya da ilamat infaz bürolarında hazırlanır. Müddetname hesaplaması ise bu bürolardan sorumlu cumhuriyet savcısı tarafından yapılır.  Müddetname hazırlandıktan sonra Cumhuriyet Savcısı tarafından imzalanır. Hazırlanan bu belge hükümlüye Cezaevi İdaresi tarafından tebliğ edilir.

Müddetname de hata olduğu takdirde; müddetname’yi hazırlayan Cumhuriyet Başsavcılığına müddetnamenin hatalı olduğunu içeren itiraz dilekçesi mutlaka verilerek itiraz edilmelidir. Savcılık Makamı tarafından incelenen Müddetname de hata tespit edildiği takdirde hata düzeltilerek yeniden tanzim edilir aksi takdirde itiraz reddedilir.

Cezaevi İdaresinin müddetname tanzim yetkisi yoktur. Cezaevi İdaresi sadece hazırlanan Müddetname’yi hükümlüye tebliğ ile yetkilidir.

Müddetname hesaplama işleminde en önemli husus suçun işlendiği tarihtir. Suçun işlendiği tarihe göre cezada indirim oranları değişmektedir.

Müddetname hükümlünün ilk cezaevine girdiği andan itibaren tanzim edilir. Ancak hükümlü hakkında Mahkemece başka bir gözetim ya da tutukluluk sürelerine ilişkin mahsup kararı verilmesi halinde yeniden hesaplama yapılır. Yine Kanun ile hükümlü hakkındaki cezada lehe olan indirim söz konusu olduğunda da müddetname yeniden tanzim edilir. Tüm bu işlemlerde en son yapılan müddetname geçerlidir bu sebeple de önceki müddetnameler geçerliliğini kaybeder.

İlgili Yasalar gereği;

“ (4) Hükümlüye, Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen ceza infaz kurumuna alındığı ve salıverileceği tarih ile ceza süresini ve cezanın hangi hükme ilişkin bulunduğunu belirten bir belge verilir”.

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük m.66’nın ikinci ve üçüncü fıkralarına göre;

“(2) Cumhuriyet Başsavcılığınca mahkeme tarafından gönderilen ve birinci fıkrada sayılan hususları içeren ilam, geciktirilmeksizin ilgisine göre infaz veya denetimli serbestlik genel defterine kaydedilir. İlamdaki cezanın süresi gözetilerek hükümlü hakkında çağrı kâğıdı veya yakalama emri çıkarılır.

(3) Kuruma alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığınca hükümlüye bir süre belgesi verilir. Düzenlenecek bu belgede hükümlünün:

 1.  Kimlik, Tebligat ve İletişim Bilgileri,
 2.  Cezanın hangi hükme ilişkin olduğu,
 3.  Kuruma alındığı tarih,
 4.  Tutuklulukta veya Gözaltında geçirdiği süre,
 5.  Ceza süresi, Hakederek ve Koşullu Salıverileceği tarih,
 6.  İnfaz defteri numarası,” belirtilir.

Yukarıda açıklanan Kanun ve Tüzük hükümleri gereğince; hükümlü hakkında verilen kesinleşmiş mahkûmiyet kararlarının Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesini takiben, savcılık tarafından gecikmeksizin infaz işlemlerine başlanması ve hükümlünün çağrı kâğıdı veya yakalama emri ile cezaevine girişi sağlandıktan sonra ivedilikle müddetname düzenlenerek hükümlüye tebliğ edilmesi gerekmektedir.

Müddetname düzenlenmesi için Kanunda azami bir süre öngörülmediği ve iş yoğunluğu gibi sebepler gerekçeler gösterilmek suretiyle hükümlülerin kapalı kurumlarda daha uzun süre kalmasına sebep olunması, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi m.5 ve Anayasa m.19’da düzenlenen kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlalini gündeme taşımaktadır.

Bu sebeple, şahsın kesinleşmiş mahkûmiyet hükmüne dayalı olarak tutulduğu gerekçesi ileri sürülse bile, bu tutmanın “yasaya uygun” şekilde yapılması zorunluluğunun arandığı ve yasal düzenlemelere göre yasada belirtilen şartları taşıyan hükümlünün kapalı cezaevine alınmasından sonra en geç üç gün içerisinde iyi hal tespiti yapılarak açık cezaevine ayrılmasının sağlanması gerektiği dikkate alındığında, aksi yönde bir yaklaşımın yasaya uygunluğundan bahsedilemeyeceği ve bu gerekçenin hak ihlalini ortadan kaldırmayacağı mutlaka dikkate alınmalıdır.

Aşağıda 15.04.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 Sayılı Kanuna Göre Koşullu Salıverilme Oranları bilginize sunulmuştur. Bu bilgiler ışığında cezaların hesaplamasını yapabilirsiniz.

7242 Sayılı Kanuna Göre Koşullu Salıverilme Oranlarını gösteren belgenin hazırlanmasını sağlayan Osman ATALAY Beyefendiye katkılarından dolayı Media3M ailesi olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

7242 Sayılı Kanuna Göre Koşullu Salıverilme Oranları

Bilgi paylaştıkça artar.

İYİ OLMAK KOLAYDIR, ZOR OLAN ADİL OLMAKTIR.

WhatsApp WhatsApp İletişim